Årsmöte 23 februari

Kallelse till årsmötet med HandbollsAkademin torsdag 23 februari.

OBS! Inte fredag 24 februari som vi tidigare gått ut med.

För att lösa logistiken måste vi ha er anmälan om deltagande senast torsdagen den 16/2 till:
 handbollsakademin@telia.com

Kallelse
Stadgeändring

Efter årsmötet så tar Janne vid och förhör Erik Andersson ”Dopingpolisen” som torde vara den svensk som övervakat flest OS.

________________________________________________________

Kallelse till årsmötet för HandbollsAkademin
Torsdagen den 23 februari kl. 19.00 i Idrottens Bingo
Kungsgatan 47
(samling som vanligt för middag 18:00)

OBS datumen, vi kan inte vara på Grand den 24 februari!!!

 Dagordning vid årsmötet 2017

 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Fasställande av röstlängd för mötet
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse för 2016
 • Ekonomisk rapport
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse och revisorer

A/ Ordförande för ett år (avgående Kenneth Johansson)

B/ Två ledamöter för två år (avgående Anita Stenström och Peo Borg)

C/ Suppleanter för ett år (avgående Carl-Olov Nilsson och Ingmar Christiansson)

D/ Två revisorer för ett år (avgående Jan Öhman och Roy Hysén)

E/ Val av valberedning

Bestående av tre medlemmar (ordförande och två ledamöter) avgående Carl-Olov Nilsson, Roy Hysén och Christer Krohn

 • Fastställande av årsavgift
 • Behandling av eventuella motioner och förslag från styrelsen. Här har styrelsen förslag till stadgeändringar, se bifogat.
 • Årsmötet avslutas

___________________________